تبلیغات
از مهدی فاطمه سلام الله علیها چه می دانیم؟ - نگهدارى و معرّفى حضرت مهدى (عج)
از مهدی فاطمه سلام الله علیها چه می دانیم؟
یکشنبه 1 بهمن 1391 :: نویسنده : مهدی


مهمترین اقدامات پیشواى یازدهم در این محور عبارت است از:
1 ـ پنهان داشتن ولادت مهدى (عج) : موضوع پنهان داشتن ولادت مهدى (ع) پیش از آنكه از سوى پـدر بـزرگـوارش صـورت گـیـرد، از سـوى خـداونـد صـورت گـرفـت . جـریـان حـمـل مـادر آن بـزرگـوار، بـگـونـه اى بـود كه تا لحظه ولادت آثارى از باردارى در وجود او پدیدار نبود. (81)

امام عسكرى (ع) نیز به پیروى از پروردگار، تمام سعى خود را در پنهان داشتن جریان ولادت و پـس از آن ، مـولود از دیـد عـمـوم بـكـار بـرد؛ حـتّى در مواردى كه لازم مى دید، بشارت ولادت فـرزنـدش را به برخى از یاران خاص خود مثل (احمد بن اسحاق) بدهد، به آنان دستور مى داد كه این موضوع را از دیگران پنهان دارند. در سخن آن حضرت به وى آمده است :

مـولودى بـراى مـا مـتـولد شـده اسـت . مـوضـوع ولادت او را از تـمـامـى مـردم پـوشـیـده بدار. (82)

امـام عـسـكـرى (ع) در پـنـهـان داشـتـن مولود مسعود خود تا آنجا اهتمام داشت كه نه تنها دیگران ، بـلكـه حـتـى خـدمـتـگـزار مـنـزل آن حـضـرت نـیـز ـ بـا آنـكـه دو سـال از ولادت حـضـرت مـهـدى مـى گـذشـت ـ از وجـود مولود مطلع نبود و زمانى مطلع شد كه امام عسكرى مصلحت دید او را با خبر سازد. (83)

در پـیـش گـرفـتـن ایـن سـیـاسـت از سـوى امام (ع) و نیز فتنه صاحب زنج كه همزمان با ولادت فـرزنـدش روى داد و بـیـش از چـهـارده سـال ، حـكـومـت عـبـاسـیـان را بـه خـود مشغول ساخت ، نقش بسزایى در مصون ماندن حضرت مهدى (ع) از خطرات داشت .

2 ـ فـرسـتـادن فـرزنـد خـود بـه مـكـّه : امـام عـسـكـرى (ع) در سال 259 هجرى قمرى یعنى یك سال پیش از شهادت خود، مادر گرامى اش را براى انجام مناسك حـج به مكّه فرستاد و پس از اینكه به فرزندش حضرت مهدى (ع ) وصیّت كرد، اسم اعظم ، و امـانـت و سـلاح امـامـت را بـه ایـشـان تـحـویل داد، از مادرش خواست تا حضرتش را نیز همراه خود ببرد. (84)

آنـچـه كـه مـسـعـودى نـقـل كـرده ، در هـمـین حدّ است و اشاره اى به علّت همراهى مهدى (ع) با مادر بـزرگـش در ایـن سـفـر، نـكـرده است . احتمال مى رود این اقدام امام (ع) علاوه بر مساءله حج به انگیزه دور نگه داشتن فرزند بزرگوارش از دید جستجوگران و ماءموران حكومتى باشد كه در سال آخر زندگى آن حضرت ، با جدّیت و گستردگى بیشترى در پى دستیابى به فرزند آن حضرت بودند.

3 ـ وصـیـّت به مادر گرامى اش : امام عسكرى (ع) در اقدامى دیگر به منظور مصون نگه داشتن فرزند عزیزش از تعرض ‍دشمنان و منحرف كردن افكار آنان ، پیش از رحلتش وصیّت خود را نـوشـت و بـدون اینكه اسمى از حضرت مهدى (عج) ببرد مادر خود (حدیث) را وصىّ خویش قرار داد و در این مساءله از جدّش حسین بن على (ع) كه پیش از شهادتش خواهر خود حضرت زینب (س) را وصىّ خویش قرار داد پیروى كرد. (85)

امـام (ع) در سـخـنـان دیگرى كه با یاران خاص خود داشت ، بطور مكرّر به وصایت و جانشینى فرزندش مهدى (عج) تصریح مى كرد. (86) لیكن در جریان نوشتن و صیّت نامه اش كه لازم است شخصیّتهاى مملكتى و وابسته به دربار از مضمون آن آگاهى پیدا كرده و پاى آن را گـواهـى كـنـنـد، نـامـى از وصـىّ واقـعـى خـود نمى برد و مادرش را وصىّ و متصدّى اوقاف و صـدقـات خـود مـعـرفـى مـى كـنـد و اگـر جـز ایـن مـى كـرد، نـقـض غـرض حاصل مى شد.

4 ـ مـعـرفـى بـه خـواصّ : دومین رسالت امام عسكرى (ع) در ارتباط با فرزند گرامیش ، نشان دادن آن آخـریـن شـكوفه معصوم بستان محمّدى به شیعیان و معرّفى وى به عنوان جانشین خویش است كه به دو شكل حضورى و مكاتبه اى صورت مى گرفت .

ابو غانم ، خدمتگزار امام (ع) مى گوید:
بـراى امـام عـسكرى فرزندى متولد شد. او را محمّد نامید و در سوّمین روز ولادتش او را به یاران خود نشان داد و فرمود: این ، بعد از من صاحب شما و جانشین من در میان شماست (87)

احمد بن اسحاق مى گوید:
بـه مـحـضـر امـام عـسـكـرى (ع) رسـیدم تا از جانشین وى بپرسم . امام (ع) آغاز به سخن كرد و فـرمـود: اى احـمـد بـن اسـحـاق ! خـدا از روزى كه آدم را آفرید تا روز برپایى قیامت ، زمین را بدون حجّت نگذاشته و نخواهد گذاشت . در پرتو وجود او بلا را از زمین دفع مى كند، باران را فرو مى فرستد و بركتهاى زمین را خارج مى كند.

عرض كردم : اى پسر رسول خدا! امام و جانشین پس از شما كیست ؟
امـام (ع) بـه انـدرون رفـت و پـسـر بـچه سه ساله اى را كه چهره اش همچون ماه شب چهارده مى درخشید، همراه خود آورد و فرمود: اى احمد بن اسحاق ! اگر نزد خدا و حجّتهایش گرامى نبودى ، این فرزندم را به تو نشان نمى دادم . (88)

گـروهـى از شـخـصـیـّتـهـاى بـرجـسـتـه شـیـعـى از جـمـله : (عـلى بـن بلال)، (احمد بن هلال)، (محمد بن معاویة بن حكیم) و (حسن بن ایوب) خدمت امام عسكرى رسیدند، در حالى كه چهل نفر دیگر از شیعیان در محضر آن حضرت بودند.

امام (ع) پیش از آنكه آنان آغاز به سخن كنند فرمود: آیا به شما خبر دهم كه براى چه منظورى بدین جا آمده اید؟

گفتند: آرى .

فرمود: آمده اید تا از حجّت بعد از من بپرسید.

گفتند: بلى .

در این هنگام پسر بچه اى را كه بسان قرص ماه و شبیه ترین مردمان به امام عسكرى (ع) بود، به حاضران نشان داد و فرمود:
ایـن پـیـشـواى شـمـا پـس ازمـن و جـانـشـیـن مـن بـرشـمـاسـت . از او فرمان برید و پس از من دچار پراكندگى نشوید كه در دینتان هلاك خواهید شد . (89)

امام یازدهم در نامه اى براى (احمد بن اسحاق) نوشت .
فـرزنـدى بـراى مـا مـتـولد شده است . لازم است این موضوع نزد تو پوشیده و از مردمان پنهان بـمـانـد. مـا ایـن مـسـاءله را جـز بـراى خـویـشاوند به خاطر خویشاوندى اش ‍و دوست به خاطر دوسـتـى اش آشـكـار نـسـاخـتـیم . دوست داشتیم تو را نیز مطلع سازیم تا خداوند تو را شاد كند آنسان كه ما را شاد كرد. (90)

پی نوشت ها:
81 - توضیح بیشتر در این زمینه را در درس بعد خواهیم داد .
82 - كمال الدین ، ج 2 ، ص 434 .
83 - ر . ك . كمال الدّین ، ج 2 ، ص 435 ـ 436 .
84 - اثبات الوصیّه ، ص 217 ـ 218 .
85 - الغیبة ، ص 138 .
86 - در ادامه همین درس به برخى از این صراحتها اشاره خواهیم كرد .
87 - كمال الدین ، ج 2 ، ص 413 ، حدیث 8 .
88 - كمال الدین ، ج 2 ، ص 384 .
89 - الغیبة ، ص 217 .
90 - كمال الدین ، ج 2 ، ص 433 ـ 434 .


منبع: تاریخ زندگانی امام حسن عسگری (ع)
پدیدآور اصلی : سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌ نمایندگی‌ ولی‌ فقیه پژوهشكده‌ تحقیقات‌ اسلامی‌

نوع مطلب : خاندان عصمت و طهارت (ع)، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
جمعه 25 مرداد 1398 12:01 ق.ظ
Think about the fabric of the newborn carrier you
choose.
پنجشنبه 24 مرداد 1398 06:44 ب.ظ
Just some carriers haven't walked premiums.
پنجشنبه 24 مرداد 1398 12:52 ق.ظ
Store for Baaby Carriers in Child Actions & Gear.
چهارشنبه 23 مرداد 1398 03:00 ب.ظ
Carry your child in a baby carrier or sling.
یکشنبه 20 مرداد 1398 02:30 ق.ظ
This was not seen in BRCA2 mutation carriers.
شنبه 19 مرداد 1398 06:37 ب.ظ
Thee Tulla Baby Service is the ultimate baby provider.
پنجشنبه 17 مرداد 1398 05:11 ق.ظ
Just somme carriers have not walked premiums.
سه شنبه 15 مرداد 1398 09:05 ب.ظ
These two carriers are structured the identical.
شنبه 12 مرداد 1398 10:05 ب.ظ
This was not seen in BRCA2 mutation carriers.
پنجشنبه 10 مرداد 1398 01:49 ق.ظ
And with out my child provider it might bbe troublesome.
جمعه 28 تیر 1398 05:08 ب.ظ
Convertible car seats grow with the infant.
شنبه 22 تیر 1398 05:18 ق.ظ
Will you be carrying a newborn or an older baby?
سه شنبه 10 اردیبهشت 1398 10:09 ق.ظ
The ultimate baby service, from newborn to toddler.
چهارشنبه 28 فروردین 1398 03:41 ق.ظ
Nak cerita pasal Child Provider untuk Aisyah.
چهارشنبه 28 فروردین 1398 02:57 ق.ظ
three. Relaxation baby's head on the shouldder pad as a
pillow.
شنبه 24 فروردین 1398 06:47 ق.ظ
The last worrd child carrier, from newboorn to toddler.
شنبه 24 فروردین 1398 04:25 ق.ظ
Please preserve your pets off of thee infant carriers.
شنبه 24 فروردین 1398 03:42 ق.ظ
It's supportive to the newborn's hips and spine.
یکشنبه 18 فروردین 1398 11:57 ق.ظ
I want I'd kown about these carriers agawin then.
پنجشنبه 15 فروردین 1398 07:24 ق.ظ
Mother turns into less comfortable studyingg her baby's cues.
پنجشنبه 15 فروردین 1398 06:53 ق.ظ
Please makntain your pets off off the newborn carriers.
چهارشنبه 14 فروردین 1398 05:51 ب.ظ
The sling should each help aand contain the newborn.
سه شنبه 18 دی 1397 01:39 ب.ظ
Wow, marvelous weblog structure! How lengthy have you ever been blogging for?
you make running a blog glance easy. The full look of your web
site is magnificent, as neatly as the content!
جمعه 14 دی 1397 09:33 ب.ظ
I will right away take hold of your rss feed as I can not find your email subscription hyperlink
or e-newsletter service. Do you've any? Please let me
know in order that I may subscribe. Thanks.
چهارشنبه 5 دی 1397 12:03 ق.ظ
The fitting advice can save you time and money.
سه شنبه 4 دی 1397 06:39 ق.ظ
The appropriate advice can prevent time and money.
دوشنبه 3 دی 1397 04:48 ق.ظ
An impressive share! I have just forwarded this onto a coworker who was doing a
little research on this. And he in fact ordered
me dinner because I discovered it for him... lol. So allow me to reword this....
Thanks for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this issue here on your blog.
یکشنبه 2 دی 1397 04:15 ب.ظ
The suitable advice can save you money and time.
یکشنبه 2 دی 1397 03:38 ب.ظ
The precise recommendation can prevent time and money.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مهدی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :