تبلیغات
از مهدی فاطمه سلام الله علیها چه می دانیم؟ - بشارت ظهور حضرت مهدی علیه السلام در منابع زرتشتیان
از مهدی فاطمه سلام الله علیها چه می دانیم؟

در منابع زرتشتیان تصریحات زیادی به ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) شده است که قسمتی از آنها را در اینجا می آوریم:

1 ـ در کتاب «زند» که از کتب مقدّسه زرتشتیان است در باره انقراض اشرار و وراثت «صلحا» که پس از درهم شکستن شوکت جبّاران و بیدادگران، زمام اُمور جامعه بشری را به دست خواهند گرفت، چنین می گوید:
«لشکر اهریمنان با ایزدان دایم در روی خاکدان محاربه و کشمکش دارند، و غالباً پیروزی با اهریمنان باشد، امّا نه به طوری که بتوانند ایزدان را محو و منقرض سازند؛ چه، در هنگام تنگی از جانب اورمزد که خدای آسمان است به ایزدان که فرزندان اویند یاری می رسد و محاربه ایشان نه هزار سال طول می کشد، آنگاه فیروزی بزرگ از طرف ایزدان می شود و اهریمنان را منقرض می سازند، و تمام اقتدار اهریمنان در زمین است و در آسمان راه ندارند، و بعد از پیروزی ایزدان و برانداختن تبار اهریمنان عالم کیهان به سعادت اصلی خود رسیده، بنی آدم بر تخت نیکبختی خواهند نشست». (596).

2 ـ در بخش «گاتها» که یکی از بخشهای چهارگانه «اوستا» است (بندهای 8 و 9) نویدهائی در مورد ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) و سیطره جهانی آن حضرت که قیام شکوهمند او طبق وعده های أنبیاء در آخر الزمان به وقوع خواهد پیوست، چنین آمده است:
«و هنگامی که سزای این گناهکاران فرا رسد پس آنگاه ای «مزدا»! کشورت را «بهمن» در پایان برپا کند، از برای کسانی که دروغ را به دستهای راستی سپرند، و خواستاریم از آنانی باشیم که زندگی تازه کنند».

3 ـ باز در همان بخش «گاتها» تحت عنوان «بامداد روز» نوید ظهور یگانه منجی بشریّت که در پایان جهان خواهد آمد، چنین آمده است:
«کی ای «مزدا»! بامداد روز فراز آید، جهان دین راستین فرا گیرد، با آموزشهای فزایش بخش پرخرد رهانندگان، کیانند آنانی که »بهمن« به یاریشان خواهد آمد، از برای آگاه ساختن، من تو را بر گزیدم ای أهورا».
نویسنده کتاب «بشارات عهدین» پس از آن که این دو بشارت را از «گاتها» نقل کرده است چنین می نویسد:
"مترجمِ «گاتها»، در پاورقی، «بهمن» را ـ که در این دو بشارت پرچمدار نهضت آخرین معرفی شده ـ نماینده توانایی و منش نیک و راستی و پارسایی دادار اهور مزدا، تفسیر کرده، و روی این اصل، توضیح این دو فراز از «گاتهای زرتشت» از این قرار است:

در پایان جهان پیش از رستاخیز عمومی آغاز سزای گناهکاران است که به دست توانای نماینده قدرت و راستی و قدس و عدالت الهی ـ به سزای این جهانی خود خواهند رسید ـ این دولت با سعادت تنها برای کسانی است که دروغ را به دستهای راستی سپرده، و منش زشت را در بوته فراموشی نهاده اند.

حقّاً آن زمان درخشان بامداد روز است که صبح دولت حقّه الهیّه دمیدن گیرد و دین راستین ـ آیین ابدی آخرین ـ سراسر جهان را فرا گیرد، آیینی که تمامی آموزشهای پیامبران الهی در آن نمودار است، و آن یگانه نماینده قدرت و عدالت الهی، تمامی آموزشهای صالح و پسندیده رهبران عالیقدر بشریّت را در سراسر جهان منتشر و عملی سازد.

چنان که روشن است این دو جمله، بشارت از ظهور موعود اسلام حضرت قائم آل محمّد (علیه السلام) است، گر چه نامی از آن حضرت به میان نیاورده؛ ولی سلطنت عمومی و عدالت کلّی جهانی که پیشگویی کرده بهترین نشانه آن بزرگمرد الهی است". (597).

4 ـ جاماسب، در کتاب معروف خود «جاماسب نامه» که حوادث گذشته و آینده جهان در آن ثبت شده، و احوالات پادشاهان، انبیا، اوصیا و اولیا را بیان می کند ضمن مطالبی که از قول زرتشت راجع به پیامبران بازگو می نماید، در مورد پیامبر گرامی اسلام و دولت جاودانه حضرت مهدی (علیه السلام) و رجعت گروهی از اموات... چنین می گوید:
«پیغمبر عرب، آخر پیغمبران باشد که در میان کوههای مکّه پیدا شود، و شتر سوار شود، و قوم او شتر سواران خواهند بود، و با بندگان خود چیز خورد، و به روش بندگان نشیند، و او را سایه نباشد و از پشت سر، مثل پیش رو ببیند. و دین او اشرف ادیان باشد، و کتاب او باطل گرداند همه کتابها را، و دولت او تازیک ـ یعنی پادشاهی ـ عجم را بر باد دهد، و دین مجوس و پهلوی را بر طرف کند، و نار سدیر و آتش کده ها را خراب کند، و تمام شود روزگار پیشدادیان و کیانیان و ساسانیان و اشکانیان».

آنگاه در باره ظهور مبارک حضرت مهدی (علیه السلام) چنین می گوید:
«و از فرزندان دختر آن پیغمبر که خورشید جهان و شاه زنان نام دارد کسی پادشاه شود در دنیا به حکم یزدان که جانشین آخر آن پیغمبر باشد در میان دنیا که مکّه باشد، و دولت او تا به قیامت متّصل باشد، و بعد از پادشاهی او دنیا تمام شود، و آسمان جفت گردد و زمین به آب فرو رود و کوهها برطرف شود، و اهریمن کلان را که ضدّ یزدان و بنده عاصی او باشد بگیرد و در حبس کند و او را بکشد.

و نام مذهب او برهان قاطع باشد و حق باشد و خلایق را به یزدان بخواند، و زنده گرداند خلق را از بدان و نیکان، و نیکان را جزا دهد، و بدان را سزا دهد و بسیاری از خوبان و پیغمبران زنده شوند، و از بدان گیتی و دشمنان خدا و کافران را زنده گرداند، و از پادشاهان اقوام خود را زنده کند که فتنه ها در دین کرده باشند و خوبان بندگان یزدان را کشته باشند، و همه متابعان اهریمن و تبه کاران را بکشد و نام این پادشاه بهرام باشد...

و ظهور او در آخر دنیا باشد... و خروج او در آن زمان شود که تازیان بر فارسیان غالب شوند، و شهرهای عمّان خراب شود به دست سلطان تازیک، پس او خروج کند و جنگ کند و دجّال را... بکشد.

و برود و قسطنطنیّه را بگیرد و علمهای ایمان و مسلمانی در آنجا برپا کند، و عصای سرخ شبانان با هودار (که موسی )علیه السلام( باشد) با او باشد، و انگشتر و دیهیم سلیمان با او باشد، و جنّ و انس و دیوان و مرغان و درندگان در فرمان او خواهند بود...

و همه جهان را یک دین کند، و دین گبری و زرتشتی نماند، و پیغمبران خدا و حکیمان و پری زادان و دیوان و مرغان و همه اصناف جانوران و ابرها و بادها و مردان سفید رویان در خدمت او باشند...
» (598).

«جاماسب» در ادبیات ایران و عرب به لقب «فرزانه» و «حکیم» خوانده شده است، و پیش گویی هایی نیز به او نسبت داده اند، و ظاهراً حکیمی ستاره شناس بوده است، و به قول مؤلّف کتاب «حبیب السیر»: وی شاگرد لقمان و برادر «گشتاسب» است، و در علم نجوم مهارت کامل داشته است.

علاّمه دهخدا در کتاب «لغت نامه» راجع به وی می نویسد:
"نامه ای از او دیده شده که به پارسی قدیم است و نام آن فرهنگ ملوک و اسرار عجم است، و عنوان آن به نام گشتاسب شاه است، و نظرات کواکب را به رمز بیان نموده و مقارنات اختران را طالع وقت نهاده و بر آن زایچه حکم نموده.

گویند: پنج هزار سال از روزگار آینده را باز نموده، از سلاطین و انبیا خبر داده، در آنجا حضرت موسی (علیه السلام) سرخ شبان با هودار و حضرت مسیح (علیه السلام) را پیغمبر خرنشین که او را به نام مادر، باز خوانند. و از حضرت رسول عربی به «مهرآزما» تعبیر کرده، و بعضی سخنان وی موافق روزگار گذشته است و برخی مخالف، والله أعلم بالصواب". (599).

مؤلّف کتاب «بشارات عهدین» پس از آن که بشارتی را از کتاب «جاماسب» نقل می کند ذیل کلمه جاماسب در پاورقی چنین می نویسد:
"صاحبان سِیَر و تواریخ می نویسند: ظهور جاماسب برادر گشتاسب بن سهراب به سال 4996 پس از هبوط حضرت آدم (علیه السلام) بوده، وی مدّتی در نزد زرتشت کسب معارف نموده و مدّتی هم شاگرد (چنکرمکهاجه) هندی بوده است.

وی در کتاب «جاماسب نامه» از زمان خود تا پنج هزار سال آینده را پیش بینی نموده و قبرش در خفرک فارس است". (600).

5 ـ باز در کتاب جاماسب، موافق برخی از مضامین بشارات گذشته در مورد دولت با سعادت حضرت مهدی (علیه السلام) و صلح بهائم و برافکندن ریشه ظلم و فساد، و همچنین حکومت واحد جهانی و اجتماع عموم بشریّت بر دین مبین اسلام، و این که حضرت مهدی (علیه السلام) پیرو اسلام و تابع دین جدّش پیامبر اکرم می باشد، چنین می گوید:
«مردی بیرون آید از زمین تازیان از فرزندان هاشم، مردی بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق، و بر دین جدّ خویش بود، با سپاه بسیار، روی به ایران نهد و آبادانی کند، و زمین پر داد کند، و از داد وی باشد که گرگ با میش آب خورد. و مردم بسیار شوند، و عمر دیگر باز، به درازی کشد و باز گردد چنان که مردی بود که او را پنجاه فرزند بود نر و ماده، و کوه و دشت پر از مردم شود، و پر از حیوان شود، و همچون عروسی شود.

و همه کس به دین مهر آزمای (یعنی دین حضرت محمّد صلی الله علیه وآله وسلم) باز آیند، و جور و آشوب از جهان برخیزد، چنان که فراموش کنند که چون سلاح باید داشتن، و اگر وصف نیکویی آن کنم تلخ گردد این زندگانی که ما بدو اندریم
». (601).

6 ـ در «زند و هومن یسن» از ظهور شخصیّت فوق العاده ای بنام «سوشیانس» (نجات دهنده بزرگ) خبر داده و در باره نشانه های ظهور وی چنین می گوید:
«نشانه های شگفت انگیزی در آسمان پدید آید که به ظهور منجی جهان دلالت می کند، و فرشتگانی از شرق و غرب به فرمان او فرستاده می شوند، و به همه دنیا پیام می فرستند». (602).

آنگاه به مقاومت شریران در برابر او اشاره کرده و نوید می دهد که سرانجام همگی در برابر او سر تعظیم فرود می آورند.

7 ـ هنگامی که «گشتاسب» در مورد کیفیت ظهور «سوشیانس» و چگونگی اداره جهان می پرسد، جاماسب حکیم، شاگرد زرتشت توضیح می دهد:
«سوشیانس (نجات دهنده بزرگ جهان) دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستی را ریشه کن سازد، ایزدان را از دست اهریمن نجات داده، مردم جهان را همفکر و همگفتار و همکردار گرداند». (603).

در اینجا لازم است این نکته را یادآور شویم که، اعتقاد به ظهور «سوشیانس» در میان ملّت ایران باستان به اندازه ای رایج بوده است که حتّی در موقع شکستهای جنگی و فراز و نشیبهای زندگی با یادآوری ظهور چنین نجات دهنده مقتدری، خود را از یأس و نا امیدی نجات می دادند.

شاهد صادق این گفتار این که، در جنگ قادسیّه پس از درگذشت رستم فرّخ زاد، سردار نامی ایران، هنگامی که یزدگرد، آخرین پادشاه ساسانی، با افراد خانواده خود آماده فرار می شد، بهنگام خارج شدن از کاخ پرشکوه مدائن، ایوان مجلّل خود را مورد خطاب قرار داده و گفت:
«هان ای ایوان! درود من بر تو باد، من هم اکنون از تو روی برمی تابم تا آنگاه که با یکی از فرزندان خود که هنوز زمان ظهور او نرسیده است به سوی تو برگردم».

سلیمان دیلمی می گوید: من به محضر امام صادق (علیه السلام) شرفیاب شدم و مقصود یزدگرد را از جمله «یکی از فرزندان خود» از آن حضرت پرسیدم، حضرت فرمود:
«او مهدی موعود (علیه السلام) و قائم آل محمّد (علیهم السلام) است که به فرمان خداوند در آخر زمان ظهور می کند. او ششمین فرزند من، و فرزند دختری یزدگرد است و یزدگرد نیز پدر او می باشد». (604).

با توجّه به این که «شاه زنان» معروف به «شهربانو»، مادر امام سجّاد (علیه السلام) ـ بنابر مشهور ـ دختر یزدگرد آخرین پادشاه ساسانی است، روشن می شود که او واقعاً پدر حضرت ولی عصر (علیه السلام) می باشد.

آنچه تا بدینجا از نظر خوانندگان گرامی گذشت نمونه هایی از نویدها و بشارتهای جاوید کتب مقدّسه اهل ادیان بود که همه آنها با مضامین مختلف خود، آمدن یک مصلح بزرگ جهانی را به نام (مهدی موعود )علیه السلام() در آخر الزّمان نوید داده، و به روشنی گواهی می دادند که مسأله ظهور حضرت مهدی (علیه السلام) اختصاص به اسلام ندارد، بلکه از نظر همه اُمّتها و ملّتها یک امر قطعی و مسلّم است که بدون تردید تحقّق خواهد یافت.

آری! مطابق وعده های انبیا و نویدهای کتب مقدّسه آسمانی، سرانجام روزی فرا خواهد رسید که نماینده قدرت و قدس و عدالت الهی، آخرین جانشین رسول گرامی بنیانگذار حکومت واحد جهانی مهدی موعود منتظر ـ عجّل اللّه تعالی فرجه ـ از پشت پرده غیبت ظهور خواهد فرمود، و با ظهور مبارک آن ولیّ مطلق الهی، همه پرده های ظلمت به کنار خواهد رفت، تاریکیها برچیده خواهد شد، از پلیدیها و ناپاکیها اثری نخواهد ماند، و جهان یکسره نورانی خواهد گشت.

پی نوشت ها:
596)
بشارات عهدین، ص 237.
597) بشارات عهدین، استدراکات، بعد از مقدّمه چاپ دوّم، ص 10 و 11.
598) لمعات النور، ج 1 ص 23 ـ 25.
599) لغتنامه دهخدا، ص 6469، ستون 1.
600) بشارات عهدین، ص 243.
601) بشارات عهدین، ص 258، به نقل از جاماسب نامه.
602) او خواهد آمد، ص 108.
603) همان، به نقل از جاماسب نامه، ص 121 و 122.
604) بحار الأنوار، ج 51 ص 164.

منبع: کتاب ظهور حضرت مهدی علیه السلام از دیدگاه اسلام و مذاهب و ملل جهان
نوشته: اسدالله هاشمی‌ شهیدی‌

تعجیل در فرج و سلامتی مولا صلوات

نوع مطلب : مهدویت در اسلام و دیگر مذاهب و ملل جهان، 
برچسب ها : زرتشت، جاماسب، سوشیانس، یزدگرد، جاماسب نامه، گشتاسب،
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 14 تیر 1397 12:53 ق.ظ
Ԍreat post. I was checking continuously tһis blog and I'm impressed!
Extremel ᥙseful information paгticularly thе closing phase :)
І taқe care of ѕuch information much. Ӏ used to
bе looking fοr thiѕ particulaar іnformation fⲟr а long timе.
Tһanks and best of luck.
یکشنبه 10 تیر 1397 10:14 ق.ظ
Do you hve any video οf tһat? I'd love to find out more details.
جمعه 1 تیر 1397 05:23 ق.ظ
Hi there to all, how iѕ everything, І think еvеr one is gettіng moгe from thіs web site, and үour views
are nice designed for new people.
سه شنبه 29 خرداد 1397 08:46 ق.ظ
Ӏ've rеad seeral ɡood stuff һere. Certɑinly worth boookmarking fοr
revisiting. І surprise how ѕo muсh effort you
pplace to create the sort оf wondferful informative web site.
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:25 ق.ظ

Information well taken..
cialis dosage recommendations cialis diario compra dose size of cialis does cialis cause gout cialis 10mg prix pharmaci cialis et insomni 40 mg cialis what if i take generic cialis tadalafil prix cialis once a da cialis coupons printable
شنبه 29 اردیبهشت 1397 09:29 ب.ظ
Thank you for the auspicious writeup. It in facdt was a amusement account it.
Look advanced to far added agreeable from you! By the way, how could we
communicate?
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 02:16 ق.ظ
I was pretty pleaserd to find this page. I want to tto thank you for
ones time just for this wonderful read!! Idefinitely liked
every bit of it and I have you bookmarked to check out new things oon your site.
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:23 ب.ظ

Factor clearly used!.
buy cialis online cheapest ou trouver cialis sur le net acquisto online cialis cialis generico postepay cialis generika cialis savings card preis cialis 20mg schweiz safe site to buy cialis online cialis taglich cialis diario compra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 01:52 ب.ظ

With thanks, Quite a lot of info!

online pharmacy for viagra buy viagra soft tabs order viagra cheap cheap viagra uk online how do you buy viagra get viagra prescription online viagra for sale online cheap sildenafil uk buy now viagra viagra pharmacy prices
شنبه 1 اردیبهشت 1397 02:41 ق.ظ
I am curioous too fiond outt what blkog plagform yoou are workking with?

I'm experiencing some minor security issues with myy latet blog annd I
would loke too findd something mode safeguarded. Do yyou have anny suggestions?
شنبه 18 فروردین 1397 05:35 ق.ظ

Many thanks, An abundance of stuff!

cialis australia org cialis usa cost cialis 10mg prix pharmaci buy original cialis free generic cialis buying cialis overnight viagra vs cialis vs levitra cialis price in bangalore chinese cialis 50 mg cialis online
شنبه 4 فروردین 1397 04:22 ق.ظ

You reported that exceptionally well.
get cheap cialis we use it 50 mg cialis dose free cialis callus pastillas cialis y alcoho purchasing cialis on the internet cialis great britain cialis 100mg suppliers cialis price thailand cialis 30 day trial coupon
دوشنبه 28 اسفند 1396 09:47 ق.ظ

Very good advice. Thanks!
cuanto cuesta cialis yaho we recommend cialis info prescription doctor cialis cialis daily dose generic cialis dosage price cialis best cialis for bph when can i take another cialis where do you buy cialis cialis side effects dangers
دوشنبه 13 آذر 1396 05:46 ب.ظ
لطفا به من اطلاع دهید اگر دنبال یک نویسنده هستید
برای وبلاگ شما شما برخی از مقالات واقعا خوب و من احساس می کنم من خوب خواهد بود
دارایی اگر شما همیشه بخواهید برخی از بارها را خاموش کنید،
من دوست دارم مقالاتی را برای وبلاگ شما بنویسم برای یک لینک به من.

لطفا اگر علاقه مندید برایم ایمیل بفرستید. با احترام!
جمعه 12 آبان 1396 07:39 ب.ظ
من واقعا از موضوع / طراحی وب سایت شما لذت می برم.

آیا تا به حال هر گونه مسائل سازگاری مرورگر اینترنت را اجرا کرده اید؟
چند نفر از خوانندگان وبلاگ من در مورد وب سایت من شکایت کرده اند که در اکسپلورر به درستی در اکسپلورر عمل نکرده اند اما در Chrome به نظر می رسد.

آیا برای کمک به حل این مشکل مشاوره دارید؟
شنبه 1 مهر 1396 06:23 ب.ظ
It's amazing to go to see this web page and reading the views of all colleagues about this post, while I am also eager of getting experience.
دوشنبه 30 مرداد 1396 09:31 ق.ظ
Hi I am so happy I found your blog, I really found you by
accident, while I was researching on Google for something else, Anyhow I am here
now and would just like to say thank you for a tremendous post and
a all round entertaining blog (I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time
I will be back to read more, Please do keep up the great b.
شنبه 14 مرداد 1396 06:10 ب.ظ
Very nice article, just what I was looking for.
شنبه 7 مرداد 1396 08:46 ق.ظ
A fascinating discussion is definitely worth comment.

There's no doubt that that you should write more about this issue, it might
not be a taboo subject but generally people don't
speak about such issues. To the next! Many thanks!!
پنجشنبه 5 مرداد 1396 01:40 ق.ظ
obviously like your website but you need to check the spelling on several
of your posts. Several of them are rife with spelling issues and
I find it very bothersome to tell the truth however I'll
surely come again again.
یکشنبه 4 تیر 1396 09:36 ب.ظ
قلب از خود نوشتن در حالی که صدایی دلنشین ابتدا آیا واقعا نشستن
کاملا با من پس از برخی از زمان.
جایی در سراسر پاراگراف شما موفق به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی
که کوتاه. من این کردم مشکل خود را با فراز در مفروضات و شما خواهد را سادگی به پر همه کسانی شکاف.
در صورتی که شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:24 ب.ظ
I was more than happy to uncover this page. I want to to thank you for your time for this wonderful read!!

I definitely loved every part of it and I have you book marked to see new
things in your website.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 02:30 ب.ظ
It's truly very complex in this full of activity life to listen news
on TV, therefore I only use web for that reason, and take the hottest news.
پنجشنبه 31 فروردین 1396 09:44 ب.ظ
Greetings, I believe your site may be having web browser compatibility
problems. Whenever I take a look at your site in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it's got some overlapping issues.
I merely wanted to give you a quick heads up!
Besides that, excellent website!
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:06 ب.ظ
An impressive share! I have just forwarded this
onto a co-worker who was doing a little research on this.
And he in fact ordered me breakfast due to the fact that I found it for him...
lol. So allow me to reword this.... Thank YOU for the meal!!
But yeah, thanks for spending the time to talk about this subject here on your internet site.
جمعه 18 فروردین 1396 02:12 ب.ظ
I used to be recommended this web site by my cousin. I'm not sure whether or not this put up is written by way of him as nobody else realize such targeted approximately my problem.
You're incredible! Thanks!
جمعه 11 فروردین 1396 10:35 ب.ظ
I am curious to find out what blog system you have been working with?

I'm experiencing some minor security problems with my latest website and I'd like to find something more risk-free.
Do you have any solutions?
شنبه 17 آبان 1393 03:36 ب.ظ
سلام فرارسیدن ماه محرم تسلیت. وبلاگ شما را دیدم قالب ومطالب قشنگی داشت برای افزایش بازدید وبلاگت می تونی به آدرس زیر ثبتش کنی تا منم بتونم هر روز بهت سر بزنم محلی که وبلاگتو ثبت می کنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان است و پر بازدید
شنبه 17 آبان 1393 02:33 ب.ظ
سلام ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای محرمی تسلیت باد از وبلاگت خیلی خوشم اومد به منم سر بزن و آدرس وبلاگتو واسم بزار تا بتونم هر روز من و بقیه بازدید کنندگان سر بزنیم محلی که وبلاگتو ثبت میکنی بزرگترین دایرکتوری وبلاگ نویسان ایران است و پر بازدید.ممنون
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : مهدی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :